Lip
4

Składniki systemu finansowego

Gospodarka rynkowa opiera się na pieniądzach, a system finansowy umożliwia ich przepływ między uczestnikami gospodarki – gospodarstwami domowymi, przedsiębiorstwami, budżetem państwa, bankami oraz innymi podmiotami. Składnikami systemu finansowego są: Instrumenty finansowe, czyli różnego rodzaju papiery […]

Lip
4

Rynki finansowe

Rynki finansowe, czyli miejsca, gdzie są sprzedawane i kupowane instrumenty finansowe. Wyróżnia się następujące rodzaje rynków finansowych: 1. Rynek pieniężny, na którym obraca się instrumentami krótkookresowymi. Celem rynku pieniężnego jest zapewnienie płynnego zaopatrzenia podmiotów w […]

Lip
4

Instytucje finansowe

Instytucje finansowe, których majątek stanowią w większości zasoby finansowe. Dzieli się je na dwa rodzaje: 1. Instytucje wyłącznie pośredniczące w rozdziale instrumentów finansowych. Należą do nich: domy maklerskie- ich zadanie polega na prowadzeniu, na zlecenie […]

Lip
4

Instytucje rynku kapitałowego

Poza obrębem instytucji finansowych znajdują się instytucje rynku kapitałowego. Ich związek z rynkiem finansowym jest bardzo silny. Choć same nie gromadzą środków finansowych, uczestniczą w sterowaniu ich obrotem i kontroli mechanizmów finansowych. W Polsce do […]

Lip
4

Rodzaje spółek

Spółki są to umowne związki co najmniej dwóch osób, działających dla osiągnięcia wspólnego celu gospodarczego, dzięki wniesionemu do spółki kapitałowi w formie pieniężnej i niepieniężnej. W Polsce przepisy obowiązujące od 2001 roku wyróżniają spółki cywilne, […]

Lip
4

Uczestnicy rynku

Uczestnikami rynku są: lider rynkowy, pretendent, naśladowca i firmy niszowe. Lider rynkowy to przedsiębiorstwo mające największy udział w rynku. Korzyści lidera wynikają z dużej skali działania i siły negocjacyjnej w stosunku do klientów i dostawców. […]

Lip
4

Prywatyzacja

Prywatyzacja przedsiębiorstw państwowych jest częścią przekształceń własnościowych, jakie mają miejsce w gospodarce polskiej po roku 1990. Zgodnie z ustawą z roku 1996 można mówić o dwóch sposobach prywatyzacji; pośredniej i bezpośredniej. Prywatyzacja pośrednia przedsiębiorstwa państwowego […]

Lip
4

Strategie przedsiębiorstw

Najważniejsze dla przyszłości przedsiębiorstwa jest prawidłowe wytyczenie strategii rozwoju, wybór branży i obszaru geograficznego, na którym będzie prowadzona działalność, skali tej działalności, a także określenie asortymentu i technologii produkcji wyrobów. Decydując się na konkretną branżę, […]